نجم آبادی ، فریدون 1328
فیزیک تشعشع و رادیولوژی/ تالیف فریدون نجم آبادی -- تهران: جهاد دانشگاهی ، واحد علامه طباطبائی 1384
527ص

9647806116

کتابنامه
واژه نامه


پرتوشناسی
تشعشع