درسنامه جامع کاردانی به کارشناسی مدارک پزشکی همراه با سوالات آزمونهای دوره های قبل/ گردآوری و تدوین شهلا فزون خواه ... ودیگران -- تهران: سماط، 1384
440ص مصور ، جدول؛نمودار

9645789966


مدارک پزشکی -- پرسشهای امتحانی