صفری ، محمد ، 1332
مبانی فیزیکو شیمیایی نگهداری مواد غذایی/ تاليف‌: محمد صفری‌ -- تهران دانشگاه تهران،موسسه انتشارات وچاپ، 1384
شانزده ، 445ص مصور ، جدول؛نمودار

9640341894

انتشارات دانشگاه تهران ؛ شماره 2445

کتابنامه


نگهداری مواد غذایی