داس ، براجا ام. 1941
اصول مهندسی زئوتکنیک مکانیک خاک/ براجا ام داس ؛ ترجمه اردشیر اطیایی -- تهران نشرکتاب دانشگاهی، 1384
شانزده ، 640ص مصور ، جدول؛نمودار

9646904610

Principles of geotecnical engineering 5th.ed.2002 عنوان اصلی


خاک -- مکانیک
زمین شناسی مهندسی