پرستاری داخلی-جراحی برونر سودارث ارتوپدی/ سوزان س. اسملتزر...و دیگران ، ترجمه فریبا نصیری زیبا ، ویرایش صدیقه سالمی -- تهران سالمی، 1387
239ص جدول ،نمودار

9789648760392

استاد20؛ 15

این کتاب ترجمه بخش ارتوپدیBrunner & Suddarth textbook of medical surgical nursing11th ed,2008 میباشد


تخصص های پرستاری
ارتوپدی -- پرستاری