QS 17 / A88125 2001a

Sobotta atlas of human anatomy. -- Munchen Elsevier, 2006
2 v. : ill. (chiefly col.) ; 29 cm.

9780443103483(v. 1)
0443103488 (v. 1)
9780443103490 (v. 2)
0443103496 (v. 2)

Includes index.


Anatomy, Regional
Atlases