درسنامه جامع پرستاری بیماریهای داخلی و جراحی 4 (برونر - لاکمن - فیپس طبق سرفصل واحد درسی داخلی و جراحی 4 دانشجویان پرستاری / تالیف و گردآوری محسن سلیمانی.. و دیگران ؛ ویراستار عباسعلی وفایی -- تهران بشری 1384
388ص مصور،جدول،نمودار.

9643990362


پرستاری
پرستاری -- رئوس مطالب
بیماریهای دستگاه عصبی -- پرستاری
بیماریهای غدد درون ریز -- پرستاری
بیماریهای چشم وگوش -- پرستاری
بیماریهای پوست -- پرستاری
سوختگیها -- پرستاری