حسینی، سید وحیده
پرستاری بهداشت جامعه (1) لانکستر/ ترجمه و تالیف سید وحیده حسینی ، نسرین جعفری ورجوشانی -- تهران جامعه نگر 1387
168ص مصور ، جدول .

9789642524556

استPublic Health Nursing : کتاب حاضر بر گرفته از کتاب


پرستاری بهداشت جامعه