WQ 100 / ب969 1384

بیماریهای زنان و مامایی دنفورث/ .ترجمه فاطمه ابراهیمی و دیگران -- تهران: فردا، 1384.
ج2.

9647957939


ابستنی و زایمان