WN 180 / 1384 ت796ت

،تورچیان، فضل الله
تکنیکهای پرتونگاری آزمونهای رادیولوژی تنه و شکم/ .فضل الله تورچیان -- تهران: نوردانش، 1384.
157ص.: مصور.

9646734286


پرتونگاری
شکم -- پرتونگاری
پرسشهای امتحانی