برک ، جاناتان اس
بیماریهای زنان نواک2007/ ترجمه مهرناز ولدان، امید گوران اوریمی، رامین رفیعی -- تهران نسل فردا 1386


9789642536092
978964253617X
9789642536108

Berek and Novak's gynecology.14th ed,c2007عنوان اصلی


بیماریهای دستگاه تناسلی زنان