مبانی طب داخلی سیسیل بیماریهای دستگاه گوارش ، کبد و مجاری صفراوی/ ترجمه و ویرایش علمی مؤید علویان...[و دیگران -- تهران پژواک علم آریا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1387
144ص. مصور

9786005217049


پزشکی داخلی
بیماریهای دستگاه گوارش
بیماری های کبد
بیماری های کیسه صفرا