مبانی طب داخلی سیسیل بیماریهای دستگاه تنفس ومراقبتهای ویژه/ ترجمه و ویرایش علمی بابک امرا...[و دیگران -- تهران پژواک علم آریا با همکاری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان 1387
95ص

9786005217032


پزشکی داخلی
بیماریهای ریه
دستگاه تنفس
بیماریهای مجرای تنفس
مراقبتهای ویژه