کاتزونگ ، برترام
مرور و آزمون های فارماکولوژی2008/ ترجمه محمد مهدی غیرتیان...[و دیگران]؛با مقدمه و تحت نظارت احمد رضا دهپور -- تهران اندیشه رفیع 1387
600ص مصور , جدول‌،نمود‌ار

9789649870465

Katzung and Trevor's Pharmacology examination & board review8th ed 20عنوان اصلی08

داروشناسی -- پرسشهای امتحانی

Languages: