ونگ درسنامه پرستاری کودکان / [وير‌استه‌ مريلين‌ ‌هاکنبر‌ي‌، ديويد ويلسون‌]ترجمه مهناز شوقی ،مهناز سنجری ؛ تحت نظارت و ویرایش سونیا آرزو مانیانس -- تهران جامعه نگر، سالمی 1387
840ص

9789642524419

‌عنو‌ان‌ ‌اصلي‌: Wong's nursing care of infants and children


پرستاری کودکان بیمار