اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای دستگاه گوارش/ فوسی...[و دیگران]؛ترجمه خسرو سبحانیان ، محسن ارجمند؛ زیر نظر محمود اسحق حسینی -- تهران ارجمند 1387
328ص مصور (رنگي‌), جدول‌

9789644961786

ین کتاب ترجمه بخش دستگاه گوارش از کتاب اصول طب داخلی هاریسون میباشد


پزشکی داخلی
بیماریهای دستگاه گوارش