اصول طب داخلی هاریسون بیماریهای دستگاه تفس / فوسی...[و دیگران]؛ترجمه محسن ارجمند؛ زیر نظر غلامرضا درخشان دیلمی -- تهران ارجمند 1387
304ص مصور

9789644961854

Harrison's Internal Medicine :عنوان پشت جلد


پزشکی داخلی
بیماریهای ریه
دستگاه تنفس
بیماریهای مجرای تنفس