اصول طب داخلی هاریسون 2008 بیماریهای غدد ، متابولیسم و تغذیه/ ترجمه علی نیک فرجام،غزاله ابراهیمی خانقاه، محمد مهدی حمیدی فرد -- تهران تیمورزاده، نشر طبیب 1388
642ص مصور , جدول‌،نمود‌ار

9789644207105

Harrison's principles ofInternal Medicine, 17th ,ed. 2008 کتاب حاضر ترجمه فصل" بیماری های غدد ، متابولیسم و تغذیه " از این کتاب است


پزشکی داخلی
تغذیه
غدد و متابولیسم