اصول طب داخلی هاریسون 2008 بیماریهای دستگاه گوارش ، کبد و مجاری صفراوی / ترجمه بابک طهماسب زاده؛ ویراستار سعید شعار؛ زیر نظر رامین قدیمی -- تهران تیمورزاده، نشر طبیب 1387
251ص مصور , جدول‌،نمود‌ار

9789644206382

کتاب حاضر ترجمه بخش بیماریهای گوارش از کتاب اصول طب داخلی هاریسون میباشد


پزشکی داخلی
بیماریهای دستگاه گوارش
بیماریهای کبد
بیماریهای مجاری صفراوی