اصول طب داخلی هاریسون 2008 بیماریهای کبد و مجاری صفراوی/ ترجمه علی نیک فرجام ،هدیه سلطانی؛ ویراستار فرزانه شیرانی؛ زیر نظر محمود اسحاق حسینی -- تهران تیمورزاده، نشر طبیب 1388
211ص مصور , جدول‌،نمود‌ار

978964420630

این کتاب ترجمه بخش غدد ، متابولیسم و تغذیه از کتاب اصول طب داخلی هاریسون میباشد


پزشکی داخلی
بیماریهای کبد
بیماریهای مجاری صفراوی