اصول طب داخلی هاریسون 2008 بیماریهای کلیوی/ ترجمه اکبر شفیعی ؛ ویراستار فرزانه شیرانی؛ زیر نظر شکوفه ساوج -- تهران تیمورزاده، نشر طبیب 1388
248ص مصور , جدول‌،نمود‌ار

9789644206351

Harrison's principles ofInternal Medicine, 17th ,ed. 2008 کتاب حاضر ترجمه فصل" بیماری های کلیوی" از این کتاب است


پزشکی داخلی
بیماریهای کلیه