عفونی هاريسون2005 و سسيل ‎2007: به همراه سؤالات پره آنتزی، دستياری، ارتقاء و بورد به صورت طبقه بندی شده -- تهران: انديشه رفيع، ۱۳۸۷
‎۳۹۰ ص مصور

9789649870939

کتاب حاضر بر اساس کتاب های مبانی طب داخلی سسيل Cecil, essentials of medicine, 17th ed, c2007 و اصول طب داخلی هاريسون Harrison's principles of internal medicine, 16th ed, c2005 است


پزشکی داخلی -- پرسش های امتحانی
بيماری های واگير -- پرسش های امتحانی