مجيد‌ی‌، ‌علی‌
مهارتهای‌ بالينی‌ کار در ‌اتاق‌ ‌عمل‌ ‌از تئور‌ی‌ تا ‌عملی‌ ‌همراه‌ با جديدترين‌ مر‌اقبتها‌ی‌ پرستار‌ی‌/ ترجمه‌ و تاليف‌: ‌علي‌ مجيد‌ي؛ زیر نظر میر نظام میر چرخیان، معصومه اصغرنیا‌ -- تهر‌ان‌ نشر و تبليغ‌ بشر‌ی‌ 1387
۲۵۲ ص‌ مصور, جدول‌

9643990389

‌عنو‌ان‌ پشت‌ جلد به‌ ‌انگليسی‌:‎Clinical skills in the operation department ‬


پرستاری اتاق عمل