حسین زاده ، احمد ، 1348
نکات‌ برتر فيزيولوژ‌ی‌ گايتون‌ بر‌ای‌ پرستار‌ان‌ گايتون‌ پرستار‌ان‌ ‌همر‌اه‌ با پرسش‌‌ها‌ی‌ ‌هدفمند چهارگزينه‌‌ا‌ی‌ قابل‌ ‌استفاده‌ بر‌ا‌ي‌ ‌آزمونها‌ی‌ جامع‌ پرستار‌ی‌، / تاليف‌: ‌احمد حسين‌ز‌اده‌، شبنم پشدار با ‌همکار‌ی‌ ‌اد‌اره‌ کل‌ ‌آموزش‌ سازمان‌ تامين‌ ‌اجتما‌عی‌ -- تهر‌ان‌ نشر و تبليغ‌ بشر‌ي‌؛ تحفه‌ 1388
295 ص‌

9789643991395

کتاب‌ حاضر بر‌اساس‌ 006 ‎Textbook of medical physiology, 11th ed, c2‬تالي ‎Arthur C. Guytonف‌‬تهيه‌ شده‌ ‌است‌
چاپ 1387 نیز موجود است


فیزیولوژی -- رئوس مطالب
فیزیولوژی -- سوالات امتحانی