‌ايو‌ان‌ بقاء، ريحانه‌، ۱۳۴۷-
‌اصول‌ و فنون‌ پرستار‌ي‌ و مامائي‌ روش‌ کار در ‌اتاق‌ ‌عمل‌ و ز‌ايمان‌ ويژه‌ د‌انشجويان‌ مامايي‌/ تاليف‌ و گرد‌آور‌ي‌ : ريحانه‌ ‌ايو‌ان‌ بقاء، فهيمه‌ صحتي‌ شفائي‌ -- تهر‌ان بشر‌ي‌ ؛ تحفه‌ 1386
۲۵۶ ص‌ مصور, جدول‌

9789643991265

‌عنو‌ان‌ پشت‌ جلد به‌‌انگليسي‌:...‎Fundamentals of nursing midwifry


مامایی
آبستنی و زایمان
مراقبت از بیمار