حسينيان‌، مرتضی
‌اصول‌ طر‌احی تصفيه‌خانه‌‌ها‌ی فاضلاب‌ شهر‌ی پساب‌ صنعتی/ تالیف مرتضی حسينيان‌ -- تهر‌ان‌: آینده سازان، 1377
354ص.: مصور, جدول‌, نمود‌ار

9646827012


فاضلاب -- تصفیه