رمزی ،داود، گردآورنده
گزیده هبیف2005 و اندروز 2006 همراه با بیش از 1000 تست پوست" بانک آزمون 929 تست استاندارد تالیفی، ارائه 146مثال از آزمونهای پیش کارورزی و دستیاریاز / ترجمه ، تلخیص و تالیف آزمونها داود رمزی -- تهران: نوردانش 1387
296ص مصور

9789644131127

Step by Step = قدم به قدم


بیماریهای پوست -- تشخیص
بیماریهای پوست -- درمان
بیماریهای پوست -- پرسش های امتحانی