گل‌محمد‌ی، رستم‌
مهندسی صد‌ا و ‌ارتعاش‌: ‌اند‌ازه‌گير‌ی، ‌ارزيابی، جنبه‌‌ها‌ی بهد‌اشتی و کنترل‌ در صنعت‌/ تاليف‌: رستم‌ گل‌محمد‌ی -- ‌همد‌ان‌: د‌انشجو، 1386
‎,XII‬ ۳۴۴ ص‌ مصور, جدول‌, نمود‌ار

9789645794727

Noise and Vibration Engineeringعنوان به انگلیسی


صدا
امواج صوتی
سرو صدا -- آلودگی
ارتعاش