لاهیجانیان ، همایون ، 1340
واژه نامه ایمنی ، بهداشت حرفه ای ، محیط زیست/ همایون لاهیجانیان ، عباس اکبر زاده ، احسان خاوند کار -- تهران: مهرازان 1387
424ص

9786009005321


بهداشت -- واژه نامه
بهداشت شغلی -- واژه نامه
خدمات بهداشتی جامعه -- واژه نامه
محیط زیست -- واژه نامه