کاشا، کارلس‌
‌ارگونومی و ‌ايمنی در طر‌احی ‌ابز‌ار دستی‌/ ترجمه‌: جبر‌ائيل‌ نسل‌ سر‌اجی، ليلا ‌ابر‌ا‌هيمی، بهز‌اد فولاد‌ی د‌هقی‌ -- ‌همد‌ان‌ فن‌‌آور‌ان‌ 1384
157 ص‌ مصور, جدول‌, نمود‌ار

9646792731

‌عنو‌ان‌ ‌اصلی‌: Ergonomics and safety in hand tool design


ابزار -- طرح و ساختمان
مهندسی انسانی