سيسيل‌، ر‌اسل‌ لافايت‌
ترجمه کامل یک جلدی مبانی طب داخلی سیسیل 2007/ ‌آندرئولی ... [و ديگر‌ان‌]؛گروه مترجمین انتشارات تیموزاده زیر نظر اساتید دانشگاههای علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی -- تهران: تیمورزاده : نشر طبیب 1387.
1544ص.: مصور جدول‌ , نمود‌ار

9789644206542

‌عنو‌ان‌ ‌اصلی: Cecil essentials of medicine


پزشکی داخلی