عباس ، ابول ک
ایمونولوژی سلولی و مولکولی ابوالعباس 2007/ نگارش ابوالباس و همکاران؛ ترجمه و ویراست علیرضا عزیز آهاری؛ زیر نظرنعمت الله خوانساری -- تهران: تیمورزاده : نشر طبیب 1388
704ص مصور ، جدول

9789644206955

Cellulat and molecular immunology, 6thed. , c2007 : عنوان اصلی


ایمنی یاخته ای
تشکیل پادتن
پادگن ها
دستگاه ایمنی
روش های ایمنی شناسی