جدید میلانی،مریم
پرستاری بهداشت جامعه (1،2،3 بر اساس سرفصل تعیین شده در واحد ذرسی پرستاری بهداشت جامعه 1و 2و3 از سوی شورای عالی برنامه ریزی - کمیته تخصصی پرستاری/ مولفین مریم جدید میلانی ، فرخ سهیل ارشدی ، احمد علی اسدی نوقابی -- تهر‌ان اندیشه رفیع 1387
439ص جدول‌, نمود‌ار

9648154198

Textbook of community health nursing: عنوان پشت جلد به انگلیسی


پرستاری بهداشت جامعه