رزاقی، محمدرضا، 1361
بانک‌ جامع‌ سو‌الات‌ با تشريح‌ و ‌ارزيابي‌ ‌آزمون‌ دستيار‌ي‌ و پيش‌ کارورز‌ي‌ ‌اسفند ۱۳۸۶ بر‌اساس‌ منابع‌ ‌ا‌علام‌ شده‌ توسط دبيرخانه‌ تخصصي‌ وز‌ارت‌ بهد‌اشت‌، درمان‌ و ‌آموزش‌ پزشکي‌ -- تهر‌ان‌ انديشه‌ رفيع‌ 1387
۲۱۵ ص‌ جدول‌, نمود‌ار

9789649870854


پزشکی -- پرسش های امتحانی