خلیلی پوردارستانی، مانیتا، 1355
درسنامه جامع و کاربردی مامایی (بیماریهای زنان زایمان و بارداری/ ترجمه و گردآوری مانیتا خلیلی پور دارستانی با همکاری ماندانا خلیلی پور دارستانی ؛ مدیریت تدوین منصور صابری -- تهران نشر دیباج 1388
ج مصور, جدول‌, نمود‌ار

9789649134376


مامایی
آبستنی
زایمان
بیماریهای دستگاه تناسلی زنان