خلیلی پوردارستانی، مانیتا، 1355
درسنامه جامع و کاربردی اصول و فنون مامایی عمومی و تخصصی/ ترجمه و گردآوری مانیتا خلیلی پور دارستانی با همکاری پروانه هیراد؛ مدیریت تدوین منصور صابری -- تهران خسروی:نشر دیباج 1388
328ص مصور ، جدول

9786005523188


مامایی
زایمان