درخشان فر، حجت
خلاصه طب کودکان نلسون 2006 چکیده دروس آزمون پذیرش دستیار/ تالیف حجت درخشان فر، بهنام ثبوتی؛ ویرایش علمی بهنام ثبوتی -- تهران تیمورزاده : نشر طبیب 1387
416ص جدول

9789644204821

GOM سری


پزشکی کودکان
پزشکی کودکان -- رئوس مطالب
پزشکی کودکان -- پرسشها و پاسخهای امتحانی