قره خانی ، پرویز
تظاهرات اصلی و درمان بیماریها : اصول زایمان و بارداری/ تالیف پرویزقره خانی ، اصغرساداتیان -- تهران: نوردانش: شهرآب، 1388
772ص.: مصور،جدول،نمودار.

9646734995

کتابنامه
این کتاب ازسری مجموعه CMMD میباشد.


آبستنی و زایمان