کریمی یزدی،حسن، گردآورنده
پوست همراه با اطلس کامل رنگی هبیف 2005 و اندروز 2006 به انضمام سوالات تفکیکی آزمون های 10 سال گذشته/ تالیف حسن کریمی یزدی -- تهران:قم خسروی: فانوس اندیشه 1388
160ص مصور (رنگي‌

9786009019830

Skin diseases diagnosis and treatment , c2005: عنوان اصلی


بیماریهای پوست -- تشخیص
بیماریهای پوست -- درمان