بنو، رند‌ال‌ دبليو
‌الفبا‌ي‌ درمان‌ وريد‌ي‌/ تاليف‌: وند‌ال‌ دبليو. بنر، جيمز دبليو. دريک‌؛ترجمه‌ ‌عبد‌الرضا محمود‌ي‌ ر‌اد -- تهر‌ان‌ نشر جامعه نگر 1387
208ص مصور

9789642524600

‌عنو‌ان‌ ‌اصلي‌: IV therapy for EMS., 2005


تزریق وریدی -- روشها
خدمات فوریتهای پزشکی