آیتی فیروزآبادی، محمد، 1357
خون و انکولوژی سیسیل 2007و هاریسون2005 به همراه سوالات پره انترنی ، دستیاری ، ارتقاء و بورد به صورت طبقه بندی شده/ ترجمه و تلخیص محمد آیتی فیروزآبادی ؛ تحت نظارت زهره علومی یزدی -- تهران اندیشه رفیع 1387
177ص مصور جدول‌ , نمود‌ار

9789649870977


پزشکی داخلی
بیماریهای خون
سرطان شناسی پزشکی