راهنمای کمک های اولیه روش های اورژانس برای همه در خانه ،در محل کار و در مسافرت / تالیف صلیب سرخ بریتانیا، مجتمع امداد پزشکی سنت جان آمبولانس، انجمن اورژانس سنت آندروز آمبولانس انگلستان؛ ترجمه هوشنگ صمیمی زاد -- تهران: موسسه فرهنگی نشر آیندگان، 1388
224ص.: مصور.

9646604285

First aid manual :the acthovised manual of stujohn: عنوان اصلی


کمک های نخستین
فوریت های پزشکی