کریستین ، گری ، 1937
شیمی تجزیه/ مولف گری. دی کریستسن ؛ مترجمین غلامرضا نبی بید هندی ، حسین سید کلال، حسن هویدی -- تهران : خانیران 1388
ج. مصور جدول‌ , نمود‌ار

9789648033717

مندرجات: ج‌۳. ‌اصول‌ تجزيه‌ دستگا‌هي‌
عنو‌ان‌ ‌اصلي‌: Analytical Chemistry, 6th ed, c2004


شیمی تجزیه -- کمی