WA 105 / G661e 2009

Gordis, Leon,
Epidemiology/ Leon Gordis. -- Philadelphia, PA : Saunders/Elsevier, c2009.
xv, 375 p. : ill.

1416040021
9781416040026


Epidemiology
Epidemiologic Methods