گانونک ، ویلیام
فیزیولوژی پزشکی گانونگ / ویراستار کیم بارت ...و دیگران]؛ ترجمه رضا بدل زاده، کامران قاسمی ، علی راستگار فرج زاده ؛ با مقدمه و زیر نظر علی حائری روحانی ، وهاب باباپور ، س -- تهران جهان ادیب : سیناطب 1389
750ص مصور،( بخشی رنگی)،جدول، نمودار ؛23*29س.م

9786005440249

Physiology , 23rd ed. ,2009 Ganong's reviw of medical: عنوان اصلی


فیزیولوژی

Languages: