اسنل ، ریچارد اس
نور وآناتومی بالینی مروری مصور همراه با سولات و توضیحات لازم/ ریچارد اس. اسنل ، ترجمه نوراله رضائی -- تهران : ،جعفری 1389.
396ص. مصور

9786005601251

clinical neuroanatomy for medical students, 3rd ed, c 2001: عنوان اصلی


کالبدشناسی اعصاب