بیوشیمی هارپر/ هارپر ؛[روبرت. کی . موری]؛ برگردان احمدرضانیاورانی ؛ پروین پاسالار -- تهران : سماط، 1389
805ص مصور ، جدول ، نمودار

9789645270559

Harper's illustrated biochemistry ' 2nd ed,c2009: عنوان اصلی


زیست شیمی