رضایی ،ستار، 1363
درسنامه جامع آمار زیستی/ تالیف و گردآوری ستار رضایی ، سیروس علی نیا -- تهران : نشر جامعه نگر 1389
280ص نمودار

9786001010408


آمار حیاتی -- پرسش های امتحانی

Languages: