کت وینکل ، جان
درسنامه احیاء نوزاد/ مولف جان کات وین کل، [دیوید بویل] ؛ مترجم محمد حیدرزاده و گروه مترجمین -- تهران : شرکت ایده پردازان فن و هنر 1388
269ص مصور ، جدول ، نمودار

9789642559138

Textbook of neonatal resuscitation, 5th ed, 2006: عنوان اصلی


باز زنده سازی -- روشها
باز زنده سازی -- در نوزادی و کودکی
مراقبت ویژه -- در نوزادی و کودکی
باز زنده سازی -- استفاده از ابزار و وسایل
تنفس درمانی -- روشها