قارداشی ، فاطمه
آشنایی با وسایل و تجهیزات اتاق عمل مطابق با آخرین سر فصل مصوب شورای عالی برنامه ریزی ویژه دانشجویان کارشناسی اتاق عمل همراه با سوالات چند گزینه ای در پایان هر فصل/ ترجمه و تالیف فاطمه قارداشی ،رقیه زردشت ، رویا اکبرزاده -- تهران : نشر جامعه نگر: نشر سالمی 1389
184ص مصور

9786001010064


ابزارهای جراحی
اتاق عمل